18:58:07 - چهارشنبه 18 اسفند 1395
داغ کن - کلوب دات کامBalatarinاشتراک گذاری در فیس بوکتویت کردن این مطلب
قوانین و مقررات و آموزش ساده و کامل و نحوه بازی شطرنج
قوانین شطرنج فیده مقررات بازى نا بینایان ومعلولان بینایى ١. مدیران مسابقات باید اختیار داشته باشند آه مقررات زیر را با شرایط محل تطبیق دهند.در مسابقات شطرنج میان بازیکنان بینا و بازیکنان معلول بینایى ( قانوناً نابینا) هر یک از طرفین مى توانند استفاده از دو صفحه را تقاضا آند ، به این صورت […]

قوانین شطرنج فیده

مقررات بازى نا بینایان ومعلولان بینایى
١. مدیران مسابقات باید اختیار داشته باشند آه مقررات زیر را با شرایط محل تطبیق
دهند.در مسابقات شطرنج میان بازیکنان بینا و بازیکنان معلول بینایى ( قانوناً نابینا) هر یک از
طرفین مى توانند استفاده از دو صفحه را تقاضا آند ، به این صورت آه بازیکن بینا از صفحه
متعارف و بازیکن معلول از صفحه مخصوص استفاده آند.صفحه مخصوص باید شرایط زیر
را داشته باشد:
٢٠ سانتى متر × الف . حداقل ٢٠
ب. خانه هاى سیاه اندآى برآمده
ج.یک سوراخ حایل در هر خانه
د. هر مهره داراى میخى در قسمت زیرین آه در سوراخ حایل فرو مى رود
ه. مهره ها از نوع استنتن ، و مهره هاى سیاه با علامت مخصوص
و ٢. قواعد زیر بر بازى حاآم است:
١. حرآتها باید به طور واضح اعلام و توسط حریف تکرار و در صفحه او اجرا شوند. براى
وضوح هر چه بیشتر در اعلام حرآت، استفاده از نامهاى زیر به جاى حروف متناظر آنها
پیشنهاد مى شود آه نمادگذارى جبرى آنها عبارت است از:
فلیکس F اوا E داوید D سزار C بلا B آنا -A
هکتور H گوستاو G
عرضها از طرف سفید به طرف سیاه با عددهاى آلمانى:
١ آینس ٢ تسواى ٣دراى ۴ فیر ۵ فونف ۶زآس
٧زیبن ٨آخت
قلعه رفتن با (( لانگه رودشاده ))( لفظ آلمانى براى قلعه بزرگ ) و (( آورتسه رودشاده)) (
لفظ آلمانى براى قلعه آوچک) اعلام مى شود.
نام مهره ها عبارت است از آونیگ (شاه )، دامه ( وزیر)، تورم (رخ )، لویفر(فیل)،
اشپرینگر(اسب) ، باوئر(پیاده).
٢. در صفحه بازیکن معلول بینایى ، مهره هنگامى ((لمس شده)) تلقى مى شود آه از سوراخ
حایل بیرون آورده شده باشد.
٣. حرآت را هنگامى باید (( انجام شده)) تلقى آرد آه
(الف) در صورت گرفتن ، مهره گرفته شده ، از صفحه بازیکنى آه نوبت اوست برداشته شده
باشد؛
(ب) مهرهاى در یک سوراخ حایل دیگر قرار گرفته باشد؛
(ج) حرآت اعلام شده باشد.
فقط در این هنگام ساعت حریف را باید به آار انداخت .
در بندهاى ٢و ٣ ، در مورد بازیکن بینا مقررات متعارف اعتبار دارد .
۴. استفاده از ساعت شطرنج مخصوص معلولان بینایى مجاز است . این ساعت باید ویژگیهاى
زیر را داشته باشد:
(الف) صفحه اى با عقربه هاى محکم ، آه در آن هر پنج دقیقه با یک نقطه و هر پانزده دقیقه با
دو نقطه برآمده مشخص شده باشد.
(ب) پرچمى آه بتوان به سادگى آن را لمس آرد . باید مراقب بود آه پرچم طورى قرار گیرد
آه بازیکن بتواند عقربه دقیقه شمار را در پنج دقیقه آخر یک ساعت آامل لمس آند.
۵. بازیکن معلول بینایى باید حرآتها را به صورت بریل ، یا به خط معمولى ،ثبت آند یا آنها
را روى نوارضبط آند.
۶. هر گونه لغزش آلامى در اعلام حرآت را باید بلافاصله و قبل از به آار افتادن ساعت
حریف ، تصحیح آرد.
٧. اگر در حین بازى ، پوزیسیونهاى متفاوتى در دو صفحه پدید آید ، باید به آمک شخص
آنترل آننده و با مراجعه به ثبت حرآات هر دو بازیکن ، پوزیسیونها را تصحیح آرد . اگر
ثبت هر دو بازیکن مطابقت داشته باشد ، بازیکنى آه حرآت را درست ثبت آرده اما غلط انجام
داده است باید پوزیسیون خود را تصحیح آند تا با حرآت مشخص شده در برگه ثبت حرآات
مطابقت یابد.
٨. اگر پوزیسیونهاى متفاوتى در دو صفحه پدید آید و برگه هاى ثبت نیز فرق داشته
باشند،بازى را باید حرآت به حرآت عقب آشید تا به جایى رسید آه دو برگه ثبت مطابقت
دارند، و شخص آنترل آننده باید ساعتها را نیز مطابق آن مجدداً تنظیم آند.
٩. بازیکن معلول بینایى حق دارد از دستیارى استفاده آند آه هریک یا همه وظایف زیر به
عهده او باشد:
(الف) اجراى حرآت هر یک از دو بازیکن بر صفحه حریف
(ب) اعلام حرآتهاى هر دو بازیکن
(ج) ثبت حرآتهاى بازیکن معلول بینایى و به آار انداختن ساعت حریف او ( با توجه به بند ٣
(ج))
(د) آگاه آردن بازیکن معلول بینایى از تعداد حرآات آامل شده و زمان مصرف شده هر دو
بازیکن ، فقط در صورتى آه خود بازیکن تقاضا آند.
(ه). طرح ادعا در مورد نتیجه بازى در مواقعى آه حد زمان سپرى شده باشد و مطلع آردن
شخص آنترل آننده به هنگامى آه بازیکن بینا یکى ازمهره هاى خود را لمس آرده باشد.
(و) اجراى تشریفات ضرورى در صورتى آه بازى ناتمام بماند.
اگر بازیکن معلول بینایى از دستیار استفاده نکند، بازیکن بینا در صورت تمایل مى تواند از
دستیارى استفاده آند آه وظایف مذآور در بندهاى ٩ (الف) و ٩ (ب) را انجام دهد.

 

مقررات بازى
ماده ١ : ماهیت و اهداف بازى شطرنج
١ ١ – بازى شطرنج بین دو حریف انجام مى شود آه مهرهاى خود را به نوبت بر یک صفحه
مربع به نام صفحه شطرنج حرآت مى دهند . بازیکن داراى مهرهاى سفید بازى را آغاز مى
آند
“نوبت حرآت”بازیکن موقعى است آه حرآت حریف او انجام شده باشد.
١ .هدف هربازیکن قرار دادن شاه حریف در “معرض حمله”است به نحوى آه حریف هیچ -٢
حرآت قانونى براى اجتناب از “گرفته شدن ” شاه درحرآت بعد نداشته باشد.بازیکنى آه موفق
به این امر شود اصطلاحاً شاه حریف را “آیش ومات”آرده است و بازى را برده است .حریف
آه شاه او آیش و مات شده است بازى را باخته است .
١.اگر پوزیسیون طورى با شد آه هیچ یک از دو بازیکن نتواند احتمالاً آیش و مات آند -٣
،بازى مساوى است .

ماده ٢:پوزیسیون اولیه مهره ها در صفحه شطرنج

٨ از ۶۴ مربع مساوى است آه یک در میان به رنگ روشن و × ١ ٢.صفحه شطرنج یک شبکه ٨
تیره هستند (مربعهاى “سفید و مربعهاى “سیاه ). صفحه شطرنج بین دو بازیکن قرار مىگیرد
، به نحوى آه آخرین مربع سمت راست هر بازیکن سفید باشد .
٢ ٢.در ابتداى بازى ،یکى از بازیکنان ١۶ مهره به رنگ روشن (مهره هاى “سفید”) دارد؛
بازیکن دیگر ١۶ مهره به رنگ تیره (مهره هاى “سیاه دارد).
این مهره ها عبارتند از
یک شاه سفید
یک وزیر سفید
دو رخ سفید
دوفیل سفید
دو اسب سفید
هشت پیاده سفید
یک شاه سیاه
یک وزیر سیاه
دو رخ سیاه
دو فیل سیاه
دو اسب سیاه
هشت پیاده سیاه
٣ ٢.پوزیسیون اولیه مهره ها در صفحه شطرنج به صورت زیر است:
٢ ۴. هشت ستون عمودى مربعها را “ستون ” مى نامند .هشت ردیف افقى مربعها را
“عرض” مىخوانند .خط مستقیمى آه از مربعهاى همرنگ بگذرد و محل تلاقى این مربعها را
به هم وصل آند “قطر” نامیده مى شود .

ماده ٣:حرکت مهره ها

٣ ١. مجاز نیست مهره اى را به مربعى حرکت داد که در اشغال مهره خودى است .اگر مهره
اى به مربعى حرآت آند آه در اشغال مهره حریف است ،مهره حریف گرفته مى شود و از
صفحه شطرنج خارج مى شود و این بخشى از همان حرآت به حساب مى آید .در صورتى آه
مهره اى بتواند طبق ماده هاى ٣ ٢ تا ٣ ٨ مهره اى را بگیرد ،اصطلاحاً مىگویند آن مهره به
مهره حریف حمله آرده است .
٣ ٢. فیل در قطرى آه خودش در آن قرار گرفته است به هر مربعى مى تواند حرآت آند.
٣ ٣. رخ در ستون یا عرضى آه خودش در آن قرار گرفته است به هر مربعى مى تواند
حرآت آند.
۴ ٣ . وزیر در ستون ،عرض یا قطرى آه خودش در آن قرار گرفته است به هر مربعى مى
تواند حرآت آند .
۵ ٣. فیل یا رخ یا وزیر نمى تواند از روى مهره اى آه در مسیر حرآتش قرار دارد عبور
آند.
۶ ٣. اسب مى تواند به مربعهایى حرآت آند آه نزدیکترین مربعها به مربع استقرار آن باشد
ولى در یک عرض ، ستون یا قطر واحد نباشد .
٧ ٣. (الف) پیاده مى تواند رو به جلو و به مربع اشغال نشده اى آه بلافاصله در همان ستون
در مقابل آن است حرآت آند،یا (ب) پیاده در حرآت نخست خود مى تواند همانند حالت
((الف)) حرآت آند.یا آنکه دو مربع در همان ستون پیشروى آند، مشروط به اینکه هر دو
مربع اشغال نشده باشند ، یا
(ج)پیاده مى تواند به مربع تحت اشغال مهره حریف آه به طور مورب د رمقابل آن و در
ستون مجاور باشد حرآت آند و آن مهره را بگیرد.
(د) اگر یک پیاده حریف در یک حرآت دو مربع از مربع اولیه اش پیشروى آرده باشد، پیاده اى
آه به مربع عبور این پیاده حریف حمله آرده است مى تواند پیاده حریف را بگیرد ،طورى آه
انگار آن پیاده حریف فقط یک مربع حرآت آرده است . این گرفتن را فقط در حرآت بعد از
این پیشروى مى توان انجام داد و آن را گرفتن “آن پاسان ” [در حین عبور]مى نامند.
(ه) وقتى پیاده اى به دورترین عرض نسبت به موقعیت اولیه اش برسد باید به عنوان بخشى از
همان حرآت آن را با وزیر ، رخ ، فیل یا اسب همرنگ آن پیاده عوض آرد .حق انتخاب
بازیکن منحصر به مهره هایى نیست آه قبلاً گرفته شده باشند. این تعویض پیاده با مهره دیگر
را ” ترفیع ” مى نامند و اثر مهره جدید آنى است.
حرآت آردن به هر مربع (I) : ٨ ٣. (الف) شاه مى تواند به دو صورت مختلف حرآت آند، با
مجاور آه در معرض حمله یک یا چند مهره حریف نباشد .حتى اگر این مهره هاى حریف قادر
به حرآت نباشند ، مربعهاى مسیر حرآت آنها در معرض حمله شمرده مى شوند.
قلعه رفتن “.این حرآت شاه و یکى از دو رخ همرنگ آن در یک عرض واحد است، و ” (II)
یک حرآت شا ه به حساب مىآید و به صورت زیر انجام مى شود :شاه از مربع اولیه اش دو
مربع به طرف رخ جابه جا مىشود ، سپس آن رخ به مربعى منتقل مى شود آه شاه همان موقع
از آن عبور آرده است .
١) در حالتهاى زیر قلعه رفتن غیر قانونى است: )
[ الف] شاه قبلاً حرآت آرده است ،یا
[ب] با رخى آه قبلاً حرآت آرده است.
٢) درحالتهاى زیر قلعه رفتن به طور موقت ممنوع است: )
[الف] مربعى آه شاه در آن قرار دارد،یا مربعى آه شاه باید از آن عبور آند، یا مربعى آه شاه
قرار است آن را اشغال آند، در معرض حمله یک یا چند مهره حریف باشد.
[ب] بین شا ه و رخى آه قلعه رفتن قرار است با آن انجام شود، مهره اى وجود داشته باشد.
(ب )شاه در “آیش ” است اگردر معرض حمله یک یا چند مهره حریف باشد ، ولو این مهره ها
خود قادر به حرآت نباشند.
اعلام آیش اجبارى نیست.
٩ ٣ . هیچ مهره اى نمى تواند حرآتى انجام دهد آه شاه او را در معرض آیش قرار دهد یا آن
را در معرض آیش باقى بگذارد.
ماده ۴ : عمل حرکت دادن مهره ها
۴ ١ . هرحرکت را باید فقط با یک دست انجام داد .
۴ ٢ . بازیکنى آه نوبت حرآت اوست مى تواند یک یا چند مهره را در مربعهاى آنها مرتب
آند ، مشروط به اینکه ابتدا قصد خود را بیان دارد (مثلاً با گفتن “ژادوب
اجست

۴ ٣ . بجز آنچه در ماده ۴ ٢ آمده است ، اگر بازیکنى آه نوبت اوست ،عمداً در صفحه
شطرنج
(الف) یک یا چند مهره خود را لمس آند،باید اولین مهره لمس شده اى را آه مى توان حرآت
داد حرآت بدهد، یا
(ب) یک یا چند مهره حریف را لمس آند ،باید اولین مهره لمس شده اى راآه مى توان گرفت
بگیرد،یا
(ج ) یک مهره از هر رنگ (مهره خود یا حریف ) را لمس آند ، باید مهره حریف را با مهره
خود بگیرد ،یا اگر این عمل قانونى نبود ، اولین مهره لمس شده اى را آه مى توان حرآت داد
یا گرفت حرآت بدهد یا بگیرد .اگر قابل تشخیص نباشد آه مهره خودى اول لمس شده است یا
مهره حریف ،مهره بازیکن را باید لمس شده قبل از مهره حریفش به حساب آورد.
۴ ۴.( الف ) اگر بازیکنى عمداً شاه و رخ خود را لمس آند، باید در آن جناح قلعه برود، به
شرطى آه این آار قانونى باشد.
(ب ) اگر بازیکنى عمداً رخى را لمس آند ، وسپس شاه خود را لمس آند ،مجاز نیست در آن
نوبت در آن جناح قلعه برود و موقعیت مشمول ماده ٣ ۴ (الف) خواهد بود .
(ج) اگر بازیکنى به قصد قلعه رفتن شاه را لمس آند یا همزمان شاه و رخ را لمس آند ولى
قلعه رفتن در آن جناح غیر قانونى باشد ، بازیکن باید حرآتى قانونى با شاه خود انجام دهد آه
ممکن است شامل قلعه رفتن در جناح دیگر نیز باشد.اگر شاه اصلاً حرآت قانونى نداشته
باشد،بازیکن مختار است هر حرآتى آه قانونى با شد انجام دهد.
۵ ۴. اگر هیچ آدام از مهره هاى لمس شده را نتوان حرآت داد یا گرفت ، بازیکن مى تواند هر
حرآتى آه قانونى با شد انجام دهد.
۶ ۴ با زیکن به محض آنکه عمداً مهره اى را لمس آند ،حق اعتراض به تخطى حریف از هر
یک از مواد این قوانین را از دست مىدهد.
٧ ۴. وقتى مهره اى ، به عنوان حرآتى قانونى یا بخشى از حرآتى قانونى ، در مربعى رها
شود،دیگر نمى توان آن را به مربع دیگرى حرآت داد .حرآت موقعى انجام شده محسوب
مىشود آه تمامى شروط مقتضى ماده ٣ تامین شده باشد.

ماده ۵: اتمام بازى

۵ ١ .(الف) بازیکنى که با حرکت قانونى ، شاه حریف را آیش و مات آرده باشد ، بازى را
برده است . بازى بلافاصله به اتمام مى رسد ، به شرطى آه حرآتى موجب پوزیسیون آیش و
مات شده است قانونى باشد .
(ب) بازیکن آه حریفش اعلام آند تسلیم شده [یا واگذار آرده ] است بازى را برده است .بازى
بلافاصله به اتمام مى رسد.
۵ ٢.(الف) وقتى بازیکنى آه نوبت اوست هیچ حرآت قانونى نداشته باشد و شاهش نیز در
معرض آیش نباشد، بازى مساوى است .مىگویند بازى “پات” شده است .

بازى بلافاصله به
اتمام مى رسد، به شرطى آه حرآتى آه موجب پوزیسیون پات شده است قانونى باشد.
(ب) هرگاه پوزیسیونى پدیدار شود آه در آن هیچ یک از دو بازیکن نتواند با سلسله حرآتهاى
قانونى حریف را آیش و مات آنند، بازى مساوى است .

مىگویند بازى به ((پوزیسیون مرده
)) رسیده است .بازى بلافاصله به اتمام مىرسد، به شرطى آه حرآتى آه موجب این
پوزیسیون شد ه است ، قانونى باشد.
(ج )با توافق دو بازیکن در حین بازى ، بازى مساوى مىشود .بازى بلافاصله به اتمام مى
( رسد.(نگاه آنید به ماده ٩ ١
(د) اگرپوزیسیون یکسانى بخواهد حداقل براى سومین بار در صفحه شطرنج پدیدار شود، یا
حداقل سه بار در صفحه شطرنج پدیدار شده باشد، بازى مىتواند مساوى شود .(نگاه آنید به
( ماده ٩ ٢
(ه) اگر آخرین ۵٠ حرآت پیاپى را هر دو بازیکن بدون جابجایى هیچ پیاده اى و بدون گرفتن
( هیچ مهره اى انجام داده باشند، بازى مى تواند مساوى شود.(نگاه آنید به ماده ٩ ٣
مقررات مسابقه

ماده ۶: ساعت شطرنج

۶ ١.” ساعت شطرنج ” یعنى ساعتى با دو صفحه نمایش زمان آه طورى به هم ارتباط داشته
باشند آه در هنگام واحد فقط یکى از آنها بتواند آار آند.
منظور از “ساعت ” در قوانین شطرنج یکى از دو صفحه نمایش زمان است.
“سقوط پرچم ” یعنى خاتمه زمان اختصاص یافته به بازیکن .
۶ ٢.(الف ) هنگام استفاده از ساعت شطرنج ، هر بازیکن باید تعداد حداقلى حرآت یا آل
حرآتها را در مدت زمان مشخص شده اى انجام دهد و یا ممکن است مقدار زمان اضافه اى با
هر حرآت به او تخصیص داده شود.همه اینها باید پیشاپیش تصریح شود.
(ب ) زمانى آه بازیکن در یک مدت صرفه جویى آند به زمان موجود او براى مدت بعدى
اضافه مى شود ، مگر در شیوه “تاخیر زمان “.
در شیوه تاخیر زمان ، هر دو بازیکن “زمان تفکر اصلى” مشخص شده اى دریافت مىکنند.هر
بازیکن همچنین “زمان اضافى ثابتى ” با هر حرآت دریافت مىکند.

شمارش معکوس زمان
اصلى فقط پس از آنکه زمان ثابت خاتمه یافته باشد آغاز مى شود .اگز بازیکن قبل از خاتمه
زمان ثابت ،

ساعت خود را متوقف آند، زمان تفکر اصلى تغییر نمى یابد ، صرف نظر از
اینکه چه نسبتى از زما ن ثابت مصرف شده باشد .
۶ ٣.هر صفحه نمایش زمان یک “پرچم ” دارد.به محض سقوط پرچم ، مفاد ماده ۶ ٢ (الف )
را باید وارسى آرد.
۶ ۴.پیش از آغاز بازى ، داور محل قرار گرفتن ساعت شطرنج را تعیین مىکند.
۶ ۵ . در زمان تعیین شده براى آغاز بازى ، ساعت بازیکنى آه مهره سفید دارد به آار انداخته
مى شود.
۶ ۶.اگر هیچ یک از دو بازیکن در آغاز مسابقه حاضر نباشند، بازیکنى آه مهره سفید دارد ، تا
هنگام ورود خود ، آل زمان سپرى شده را ازدست مى دهد ،مگر آنکه مقررات مسابقه طور
دیگرى تصریح آند یا داور طور دیگرى تصمیم بگیرد.
۶ ٧.هر بازیکنى آه بیش از یک ساعت بعد از آغاز پیش بینى شده بازى پشت صفحه شطرنج
حاضر شود بازنده خواهد بود ، مگر آنکه مقررات مسابقه طور دیگرى تصریح آند یا داور
طور دیگرى تصمیم بگیرد.
۶ ٨. (الف ) در حین بازى ، هر بازیکن پس از انجام حرآت خود درصفحه شطرنج باید
ساعت خودش را متوقف آند وساعت حریف را به آار اندازد . بازیکن باید همواره اجازه
متوقف آردن ساعت خود را داشته باشد.
تا بازیکن ساعت خود را متوقف نکرده باشد . حرآت او آامل به حساب نخواهد آمد ، مگر آنکه
( حرآت انجام شده به بازى خاتمه دهد (نگاه آنید به ماده هاى ۵ ١و ۵ ٢
زمان بین انجام حرآت در صفحه و متوقف آردن ساعت خود و به آار انداختن ساعت حریف
، جزو زمان مشخص شده براى بازیکن تلقى مى شود.
(ب) بازیکن باید ساعت خود را با همان دستى متوقف آند آه با آن حرآت را انجام داده است.
نگه داشتن انگشت روى دآمه یا ” برفراز آن ” توسط بازیکن ممنوع است.
(ج) بازیکنان باید از ساعت شطرنج به نحو صحیح استفاده آنند.آوبیدن ، بلند آردن یا واژگون
آردن آن ممنوع است .استفاده ناصحیح از ساعت مشمول جریمه طبق ماده ١٣ ۴ خواهد بود.
(د) اگر بازیکنى قادر به استفاده از ساعت نباشد ، یک دستیار آه مورد قبول داور باشد . مى
تواند توسط بازیکن براى انجام این عمل انتخاب شود. ساعتها باید به طور عادلانه توسط داور
تنظیم شوند.
۶ ٩.پرچم موقعى سقوط آرده [افتاده ] محسوب مى شود آه داور این امر را مشاهده آرده
باشد ، یا یکى از دو بازیکن به درستى مدعى چنین امرى شده باشد.
۶ ١٠ .غیر از موارد مشمول ۵ ١ ، یا یکى از مواد ۵ ٢(الف) ،(ب)و (ج)، اگر بازیکنى تعداد
حرآتهاى مقرر را در زمان مشخص شده انجام ندهد ، بازى را باخته است . اما اگر پوزیسیون
طورى باشد آه حریف نتواند بازیکن را هیچ گونه سلسله حرآتهاى قانونى ممکن ، حتى با
ناشیانه ترین حرآتهاى بازیکن ، آیش مات آند ، بازى مساوى است .
۶ ١١ . در صورت عدم هرگونه نقض آشکار ، آنچه ساعت نمایش مى دهد قطعى به حساب مى
آید ساعت شطرنجى آه آشکارا معیوب باشد باید تعویض شود.داور به هنگام تعیین زمانهایى
آه باید در ساعت تعویض شده نمایش داده شود باید قضاوت عالیه اعمال آند .
۶ ١٢ . اگر هر دو پرچم سقوط آرده باشند و نتوان مشخص آرد آه ابتدا آدام پرچم سقوط
آرده است ، بازى باید ادامه یابد.
۶ ١٣ . (الف) اگر لازم شود آه بازى قطع گردد، داور باید ساعتها را متوقف آند.
(ب) بازیکن فقط براى آمک خواستن از داور مى تواند ساعتها را متوقف آند ، به عنوان مثال
هنگامى آه ترفیع پیاده صورت گرفته باشد و سوار مورد نیاز در دسترس نباشد.
(ج)در هر مورد داور تصمیم مىگیرد آه چه هنگامى بازى از سر گرفته شود.
(د)اگر بازیکنى ساعتها را متوقف آند تا از داور آمک بخواهد داور باید معین آند آه آیا بازیکن
براى این آار دلیل موجهى داشته است یا نه .اگر آشکار باشد آه بازیکن براى متوقف آردن
ساعتها هیچ دلیل موجهى نداشته است ، بازیکن باید مطابق ماده ١٣ ۴ جریمه شود.
۶ ١۴ .اگر وضعیت غیر عادى پیش آید و یا لازم باشد آه مهره ها به پوزیسیون قبلى برگردانده
شوند، داور از قضاوت عالیه خود در تعیین زمانهایى آه ساعتها باید نمایش دهند استفاده
خواهد آرد.او در صورت لزوم ، باید حرآت شمار ساعت را نیز تنظیم آند.
۶ ١۵ .استفاده از پرده هاى نمایش ، صفحه هاى نمایش ، یا تابلوهاى نمایش آه پوزیسیون
موجود در صفحه شطرنج ، حرآتها و تعداد حرآتهاى انجام شده را نشان مى دهند ، و
ساعتهایى آه تعداد حرآتها را نیز نشان مى دهند ، در سالن بازى مجاز است .لیکن بازیکن نمى
تواند بر اساس اطلاعاتى آه به این صورت نشان داده مى شود ادعایىمطرح آند.

 

شرح سیستم جبرى

ه ١. هر مهره با حرف اول و بزرگ نام آن نمایانده مى شود.مثال :

اسب =[N[knight

فیل =n[bishop

رخ =[R[rook]

وزیر =[Q،[queen]

شاه =،[K[king
به کار مى رود .)

اختصارات ضرورى

قلعه رفتن در جناح شاه ) ) h یا رخ ۸ h قلعه رفتن با رخ ۱ o-o
قلعه رفتن در جناح وزیر) )a یا رخ ۸ a قلعه رفتن با رخ ۱ o-o-o
مى گیرد ×
[+ آیش
# مات
آن پاسان ” مى گیرد ” e.p
و.

 

باتشکر از بازدید شما

تبليغات