23:09:00 - یکشنبه 6 فروردین 1396
داغ کن - کلوب دات کامBalatarinاشتراک گذاری در فیس بوکتویت کردن این مطلب
آئین نامه مسابقات ریتد جام صددروازه دامغان ریتینگ زیر( ۲۲۰۰)-استان سمنان شهرستان دامغان ۸ فروردین
  با مجله خبری تکنو۱ همراه باشید:   آئین نامه مسابقات ریتد جام صددروازه دامغان ریتینگ زیر( ۲۲۰۰)   ۱ –زمان مسابقه: ۸ فروردین در شهرستان دامغان برگزار می شود ۰۸ /۰۱/ ۱۳۹۶ لغایت جمعه ۱۱ /۰۱/ ۱۳۹۶ برگزار می شود   ۲ – قوانین حاکم بر مسابقه: مقررات فدراسیون جهانی شطرنج حاکم […]

 

با مجله خبری تکنو۱ همراه باشید:

 

آئیننامهمسابقاتریتدجامصددروازهدامغان ریتینگزیر( ۲۲۰۰)

 

۱ –زمانمسابقه:

۸ فروردین درشهرستاندامغانبرگزارمیشود ۰۸ /۰۱/ ۱۳۹۶ لغایت

جمعه ۱۱ /۰۱/ ۱۳۹۶ برگزار می شود

 

۲ – قوانینحاکمبرمسابقه:

مقرراتفدراسیونجهانیشطرنجحاکمبرمسابقاتمیباشد.

 

۳ –تعداددورها:

مسابقاتدر ۶ دوربهروشسوئیسیبرگزارمیگردد.

 

۴ –زمانبازی:

 

زمانبازی ۹۰ دقیقهبهاضافه ۳۰ ثانیهپاداشبهازایهرحرکتبرایهربازیکنمیباشد.

زمانپیشفرضتاخیربرایهربازیکن ۳۰ دقیقهاززمانآغازهردورمیباشد.

 

۵ –ردهبندیوگرهگشایی:

 

ردهبندیبراساسمجموعامتیازاتکسبشدههربازیکندرپایانمسابقاتتعیینخواهدشد. چنانچهدویاچند

بازیکنامتیازاتیکسانکسبکردهباشندبرایتعیینرتبهآنهاازروششکستنامتیازبهشرحزیروبهترتیب اولویتاستفادهمیگردد.

 

الف: رویاروییمستقیم

ب: تعدادبردبیشتر

ج: بوخهولزقطعشده ۱

د: بوخهولزقطعشده ۲

ه: مجموعبوخهولز

 

۶- ورودیهمسابقه:

ورودیبرایکلیهشرکتکنندگان ۷۰۰۰۰۰ ریالمیباشد.

 

بازیکنانهماستانی ۲۰ درصدتخفیفورودیهباارایهمدرکازهیاتشطرنجشهرستانمربوطه

 

شرکتکنندگانیکهدرروزمسابقهثبتناممینمایندمیبایستمبلغ ۰۰۰۰۰۰ ریالورودیهپرداختنمایند.

 

۷- برنامهبازیها:

 

۸- جوایز:

 

مجموعجوایز ۵۱.۵۰۰.۰۰۰ ریالمیباشد.

 

الف( جوایزاصلی:

نفراول: ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

نفردوم : ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

نفرسوم: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

نفرچهارم: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

نفرپنجم: ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

نفرششم : ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

 

ب) جوایزفرعی:

بانویبرتر : ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ ریالبهشرطحضورحداقل ۵ نفر

 


 

بهسهنفراولهرردهسنیزیر ۸ الی ۱۴ سالحکمومدالدادهمیشود.

 

توجه: بههرنفرفقطیکجایزه (بالاتر) تعلقمیگیرد. جوایزفرعیبهترتیبفوقپرداختمیگردد.

 

۹- نحوهثبتناموپذیرش:

واریزوجهثبتنامبهحسابهیاتشطرنجدربانکملیبهشماره ۰۱۰۶۶۶۲۹۰۳۰۰۶ وارائهفیشدرتلگرامواطلاع

رسانیازطریقاساماسبه

 

تلفن : ۰۶۱۲۴۳۱۶۰۰۲

تلفنتماس: ۰۲۳۳۵۲۵۳۳۱۱

 

۱۰- هیئتژوری:

هیئتژوریدرآغازمسابقاتتعیینخواهندشد(۵ نفرکهباحضور ۳ نفررسمیتمییابد).

درصورتاعتراضبهرایسرداوریاهمکاراناو،بایستیاعتراضبهصورتکتبیبهضمیمهمبلغپنجاههزار

تومانتوسطبازیکنحداکثرتاپایانهماندوربهصورتکتبیبههیأتژوریتسلیمگردد. درصورتواردبودن

اعتراضمبلغمزبورمستردخواهدشد. رایهیأتژورینهاییولازمالاجراست.

 

۱۱ –غیبت:

غیبتغیرمجازبهمنزلهانصرافازادامهمسابقاتمحسوبشدهوشاملمحرومیتاعلامشدهازسویفدراسیون

نیزخواهدشد.

 

۱۲ –خوابگاه:

درصورت ثبت نام قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
خوابگاهعمومیبرایاستفادهکنندگانرایگانمیباشدوبعدازآن

تاریخبرایهرشب ۱۰۰۰۰۰ ریال (ظرفیتمحدود)

 

سوییتباامکاناتمناسبموجودمیباشد

 

در مورخه ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ تورنیمروزهدامغانگردیوبازدیدازاماکنتاریخیدرنظرگرفتهشدهاست.

 

نهار مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ رامیهمانهیاتشطرنجدامغانمیباشید.

ایابذهابتوروتفرجگاهباهیاتشطرنجدامغاناست.

بدلیل انجام تور بازیهای مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ یکساعتدیرتربرگزارمیگردد.

 

۱۳ –صبحانهبازیکنانرایگانمیباشد.

 

۱۴ –اطلاعاتتماس:

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره هر روز از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ –۰۲۳۳۵۲۳۳۸۱۱ تماسحاصلفرمایید.

 

۱۵ –محلمسابقه:استادیومحمزهسیدالشهدادامغان

 

تبليغات